top of page

תשלום דמי חבר

חברים יקרים,

דמי החבר הינם שנתיים (שנה קלנדרית), ונקבעו במדרגות ביחס לתקציב הארגון*:

1,000 ש"ח - לארגונים שמחזורם השנתי 5 מילש"ח לכל היותר.

1,500 ש"ח - לארגונים שמחזורם השנתי בין 5-10 מילש"ח.

2,000 ש"ח - לארגונים שמחוזרם השנתי גבוה מ-10 מילש"ח.

*בהסתמך על המדווח באתר הממשלתי גיידסטאר.

דגשים:

- כל חבר ישלם לקאלו - הארגון למנהיגים סוכני שינוי בהתאם למדרגה המתאימה לארגונו. 

   במידה וישנו פער משמעותי בין תקציב הארגון למדווח בגיידסטאר, אנא עדכנו באופן פרטי.

- תקופת גביית התשלום תחל בנובמבר ותסתיים בינואר. התשלום יהיה עבור שנת 2023.

- חברים חדשים שתקופת חברותם בפורום הינה פחות משנה, אינם נדרשים לשלם במועד התשלום הקרוב.

אמצעי תשלום

 

לכל שאלה ו/או בקשה מוזמנים לפנות לרונה rona@thecalo.org.

bottom of page